Ar žinote, kuo skiriasi šių kanceliarinei kalbai būdingų žodžių vartojimas?

Normatyviniai ir norminiai aktai

Normatyviniai aktai – tam tikrus reikalavimus (normatyvus) nusakantys dokumentai; vartotina tik tada, kai reiškiamas santykis su normatyvu (t. y. rodikliu, pagal kurį kas nors nustatoma, pvz.: darbo laiko normatyvas, medžiagų normatyvas).
Norminiai aktai – teisės ar kitokias normas nurodantys aktai ar dokumentai: Darbo sąlygas reglamentuoja darbo sutartis, kolektyvinė sutartis, kiti norminiai aktai.

Aukciono būdu ir per aukcioną

Aukciono būdu – nusako pardavimo būdą: Namas parduodamas aukciono būdu. Būdui nusakyti nevartotinas pasakymas iš aukciono. Pasakymas per aukcioną netinka pardavimo būdui nusakyti. Jis gali reikšti laiką: Per aukcioną (t. y. vykstant aukcionui) daug kas paaiškėjo;

Diegti ir taikyti

Diegti – skleisti, įgyvendinti: Vadovas diegia naują darbo metodą. Pradedamos diegti raštvedybos taisyklės. Veiksmažodis taikyti vartojamas kiek kita reikšme – jis reiškia ne aktyvų skleidimą, o skleidžiamo dalyko reikiamą priderinimą prie ko nors. Naujoji instrukcija pradėta diegti (t. y. pradėta skleisti, jos reikalauti) antrame pusmetyje ir …instrukcija pradėta taikyti (t. y. jos pradėta laikytis).

Dienotvarkė ir darbotvarkė

Dienotvarkė – dienos darbų tvarka, sąrašas; gali būti atskiro žmogaus, kolektyvo ar įstaigos arba renginio dienotvarkė (jei apima visos dienos darbo eigą): Stovyklos dienotvarkę tvirtina vadovas. Konferencijos dienotvarkė prasideda dalyvių registravimu, baigiasi koncertu. Dienotvarkę reikia skirti nuo darbotvarkės – svarstomų klausimų (darbų, reikalų) sąrašo: Deputatai pradeda svarstyti pirmąjį darbotvarkės klausimą.

Egzempliorius ir nuorašas

Egzempliorius – tai atskiras dokumento (ar šiaip rašyto teksto) vienetas. Visi egzemplioriai gali būti vienodi (pavyzdžiui, spausdinto leidinio, kompiuteriu surinkto teksto). Tais atvejais, kai vienas egzempliorius (spausdintas, parašytas mašinėle) yra pagrindinis, kiti vadinami nuorašais.

Fiksuoti kuo ir fiksuoti kame

Fiksuoti kuo – su įnagininku nusakomas fiksavimo būdas: Susirinkimų eiga fiksuojama protokolais.
Fiksuoti kame – su vietininku nusakomas objektas, kuriame yra kalbamasis dalykas: Visos kalbos užfiksuotos magnetofono juostoje. Informacija fiksuojama duomenų laikmenose.

Kanceliarija ir raštinė

Kanceliarija – raštvedybą tvarkantis įstaigos struktūrinis (pa)dalinys. Nedidelėse įstaigose raštvedybą tvarko ne kanceliarija, o raštinė.

Šaltinis: „Kanceliarinės kalbos patarimai“, sudarytojas Pranas Kniūkšta, http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/