Įterpiniai

Įterpiniai – tai daugiau ar mažiau apstabarėjusios atskiros žodžių formos arba apstabarėję posakiai. Įterpiniais reiškiamas autoriaus požiūris į sakomą dalyką ir pateikiama su sakinio turiniu susijusių papildomų pastabų.
Iš dažniausiai vartojamų įterpinių galima paminėti šiuos:
aišku, anot (ko nors), kita vertus, atrodo, be to, beje, deja, (ko nors) duomenimis (įsitikinimu, manymu…), galima sakyti (manyti, teigti…), kaip minėta, kaip paprastai, kaip (kas nors) kalba (nurodo, pasakoja, praneša…), negana to, palyginti su (kuo nors), pasak (ko nors), pavyzdžiui, pirma (viena)…, antra (kita)…, trečia…, rodos, atrodo, pasirodo, aiškiau (konkrečiai, konkrečiau, paprastai, paprasčiau, tiksliau, trumpiau…) sakant, suprantama, svarbiausia, šiaip ar taip, tarp kitko, tiesa, tiesą sakant, vadinasi, žinoma, žodžiu, vienu žodžiu.

Lietuvių kalboje įterpiniai skiriami kableliais iš abiejų pusių. Jei įterpiniais reiškiamos papildomos pastabos, jie gali būti skiriami skliausteliais ar brūkšniais. Pavyzdžiui:
Mergaitės (jų buvo vos keletas) jau sėdėjo savo vietose, pirmuosiuose suoluose.

Kai kurios lotyniškos frazės (pavyzdžiui, inter alia) tai pat laikomos įterpiniais. Jos skiriamos kaip įterpiniai, be to, neretai išskiriamos ir šriftu. Pavyzdžiui:
Pranešimas apie antisubsidijų priemones, taikomas tam tikram importuojamam, inter alia, Pakistano kilmės polietileno tereftalatui.

Įterpinys pavyzdžiui (ir jo trumpinys pvz.) skiriamas iš abiejų pusių kableliais, jei po to pateikiamas vienas ar keli trumpi pavyzdžiai.
Būtina imtis priemonių nykstančioms rūšims apsaugoti, pavyzdžiui, uždrausti medžioti, apriboti žemės naudojimą, įkurti rezervatus.

Reikia turėti omenyje, kad tas pats žodis vienu atveju gali būti įterpinys, o kitu – kokia nors kita sakinio dalis.
Plg.: Mama, atrodo, jau grįžo (įterpinys) ir Mama atrodo pavargusi (sudurtinio tarinio jungtis).

Įsidėmėtina, kad įterpiniu niekada neina prieveiksmis matomai. Sakoma Šiandien, matyt, jau nebelis (o ne Šiandien, matomai, jau nebelis). Netinka vartoti ir šių netaisyklingų pasakymų: regimai (= regis), reiškia (= vadinasi), kaip taisyklė (= paprastai, daugiausia, dažniausiai), kaip sykis (= kaip tik).

Kai kurie žodžiai anksčiau nebuvo laikomi įterpiniais ir išskiriami, tačiau pagal naujas taisykles šie modalumą rodantys žodžiai ir junginiai gali būti išskiriami, jei norima jiems suteikti įterptinį pobūdį:
anaiptol, antai, apskritai, atseit, būtent, destis, esą, galbūt, galų gale, geriau, greičiausiai, iš esmės, iš principo, iš tiesų, iš tikro, iš tikrųjų, iš viso, kaip tyčia, lyg tyčia, konkrečiai, konkrečiau, mat, pagaliau, palyginti, paprastai, paprasčiau, pirmiausia(i), rasi(t), savo ruožtu, šiukštu, taigi, tikriau,
tikriausiai, tiksliau, turbūt, veikiausiai, visų pirma…

Pavyzdžiui:
Apskritai ( , ) aukštesnės kvalifikacijos darbininkai su ta technika gali dirbti.
Ji( , ) būtent ( , ) galvojo apie tai, kaip ji paaugs ir kada tai bus.
Vyriausybė pritarė mūsų projektui ir( , ) greičiausiai ( , ) skirs lėšų

Šaltiniai:
„Įterpiniai“, Gerbkime žodį!, http://ualgiman.dtiltas.lt/iterpiniai.html
„Įterpiniai“, Institucijų leidinių rengimo vadovas, http://publications.europa.eu/code/lt/lt-4100203.htm