Kokie kalbos reikalavimai taikomi blankams?

Valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos dokumentų blankus rengia pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011-07-15, Nr. 88-4229) patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles (žr. aktualią redakciją). Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendacinio pobūdžio.

Dokumentų blankų pavyzdžių rasite taisyklių prieduose, dar galite žr. Valstybinės kalbos inspekcijos tinklalapyje http://vki.lrs.lt/rastai.html.

Fizinio asmens prašymas, adresuotas valstybės ar savivaldybių institucijoms ir kitoms įstaigoms, gali būti parengtas laisva forma.

Atkreipiame dėmesį į šiuos rašybos dalykus:

• kaip skyrybos ženklas vartojamas brūkšnys ( – ), ne brūkšnelis ( – ), o kabutės pagal lietuviškąją tradiciją rašomos tokios: atidaromosios ( „ ), uždaromosios ( “ ). Plačiau žr. banko įrašą lietuviškos kabutės;
• sutrumpintų žodžių gale rašomas taškas, ne pasvirasis brūkšnys, pvz.: asmens kodas –
a. k. (ne a/k), atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s) ir pan. Daugiau apie sutrumpinimus žr. NUTARIMAI, Rašyba;
• tarp sutrumpinimų, kaip ir tarp pačių žodžių, daromas tarpas, todėl ne
a.k., A.V. (antspaudo vieta), t.t. ir pan., o a. k., A. V., t. t. ir pan.; jei trumpinamas asmens vardas, po vardo raidės taip pat daromas tarpas, pvz., J. Petraitis (ne J.Petraitis), dokumentuose patartina vartoti visą vardo ir pavardės formą;
• data trumpuoju būdu rašoma skaitmenų grupes skiriant brūkšneliais, pvz., 2005-06-10. Daugiau žr. NUTARIMAI, Rašyba;
• tekstą skaidant eilutėmis, eilučių gale galima nevartoti skyrybos ženklų, pvz., (asmens kodas rašomas atskiroje eilutėje, todėl gali būti neišskirtas kableliais ar skliaustais):

Jonas Petraitis
a. k. xxxxxxxxx
200.. m. ………….. … d. baigė …………………. tobulinimo kursą.

• Žymint turinio pastabas – kas kurioje eilutėje, vietoje įrašytina, tekstas po tuščia eilute rašomas skliaustuose pradedant mažąja raide (1 var.), o kai rengiamas tik blanko pavyzdys ir tuščios eilutės nenaudojamos – didžiąja raide (2 var.), pvz.:

1 var.

Direktorius                 ………………………                          ……………………………….
(parašas)                                      (vardas, pavardė)
A. V.

2 var.

Direktorius                       (Parašas)                                      (Vardas, pavardė)
A. V.

• Jei dokumentą pasirašo moteris, pareigų pavadinimas turi būti taip pat moteriškosios giminės, pvz.: Direktorius Jonas Petraitis, bet Direktorė Janina Petraitienė. Daugiau apie pareigų pavadinimus žr. VLKK 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 5 (74).
• Teksto pradžioje vengtinas pasakymas
Šiuo pažymima, kad… – dokumento pavadinimas (pažymėjimas, diplomas, liudijimas) pats daug ką pasako, todėl patartina formuluoti, pvz., taip: Jonas Petraitis, a. k. xxxxxxxxxxxxx, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, xxxxxx, baigė Vairuotojų mokymo programą, valstybinis kodas xxxx.

Dar žr. Vladarskienė Rasuolė. Dokumentų tekstai, Vilnius:  Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Šaltinis: http://www.vlkk.lt/lit/4484.